Numer wersji z Mercurial revision hash

31.05.2011

Dzisiaj trochę kodu źródłowego z mojego ostatniego projektu. Przy okazji szlifowania projektu i tworzenia AboutWindow pomyślałem, że fajnie byłoby mieć gotowy mechanizm do szybkiego, łatwego i jednoznacznego numerowania wersji projektu i wiązania tej wersji z rewizją w systemie kontroli wersji (Mercurial). Prawidłowe podpisywanie projektu numerem wersji, który pozwala w prosty sposób zidentyfikować, z której wersji kodu (rewizji) została skompilowana dana wersja projektu jest nie do przecenienia. .NET Framework i Visual Studio udostępniają mechanizm dekorowania assembly atrybutem AssemblyVersion. Przykład:

[AssemblyVersion(x.y.b.r)]

gdzie litery oznaczają odpowiednio: numer dużej wersji, numer małej wersji, numer build’a, numer rewizji. Dopuszczalne jest użycie znaku gwiazdki (*) zamiast cyfr w celu automatycznego wygenerowania odpowiednich członów tekstu wersji. Można napisać 1.0.* i zostawić generowanie numeru wersji kompilatorowi. Jednak nie wyjdzie z tego raczej nic dobrego. Kompilator w miejsce numeru build’a wstawi domyślnie ilość dni, jakie upłynęły od 01.01.2000, zaś w miejsce rewizji ilość sekund od północy danego dnia, w którym kompilowany był projekt. Ciężko taki numer powiązać z numerem rewizji w repozytorium kodu. W przypadku gdy korzystamy z SVN, problem da się w miarę elegancko ogarnąć dzięki skryptom MSBuild’a i faktowi, że SVN ma globalną numerację rewizji (rewizja 45 u każdego na komputerze będzie wyglądać tak samo). Jeżeli używasz SVN’a i masz problem z generowaniem numeru wersji projektu to polecam artykuł Daniela Dąbrowskiego.

Jeżeli jesteś dumnym użytkownikiem DVCS’a (w moim przypadku Mercuriala na BitBucket), to masz mały problem. W Mercurialu numer rewizji znaczy tyle co nic i może być inny na każdej maszynie, na której będziesz budował swój kod. Do jednoznacznego identyfikowania rewizji kodu używa się hash’a w postaci 12 znakowego ciągu. Tego ciągu znaków nie da się w żaden sposób przetransformować monotoniczny ciąg liczbowy 1,2,3…, co pozwoliłoby na wykorzystanie go bezpośrednio w wyżej wspomnianym atrybucie AssemblyVersion. Jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się być zapamiętywanie hasha rewizji w innym atrybucie w celu późniejszego wyłuskania go i odpowiedniego przetransformowania we wspomnianym wcześniej oknie About. Wymaga to jednak pogrzebania się w skryptach MSBuild’a co nie jest zbyt wdzięcznym zajęciem.

Żeby zautomatyzować cały proces generowania zawartości atrybutów, podobnie jak Daniel Dąbrowski, skorzystałem z MSBuild Community Tasks. Dzięki temu będę mógł szybko wygenerować zawartość pliku AssemblyInfo.cs. Jeżeli chodzi o atrybut AssemblyVersion to nie ma problemu z wpisaniem na sztywno wartości np 1.1. Problem pojawia się z AssemblyDescription, w którym przechowuję hash rewizji. Skąd wziąć hash? Trzeba napisać własny Task MSBuild’a, który pobierze numer hash i umieści go w zmiennej, którą będzie można wykorzystać w dalszej części skryptu MSBuild’a. Kod tasku:

public class GetHgHash : Task
{
  [Output]
  public string Hash
  {
    get;
    set;
  }

  public override bool Execute()
  {
    var process = new Process();
    process.StartInfo.UseShellExecute = false;
    process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
    process.StartInfo.FileName = "hg.exe";
    process.StartInfo.Arguments = "tip";
    process.Start();
    var output = process.StandardOutput.ReadToEnd();
    process.WaitForExit();
    var result = ParseOutput(output);

    if (result)
    {
      Log.LogMessage(string.Format("Retrieved Hg hash: {0}", Hash));
    }
    else
    {
      Log.LogWarning("Unable to retrive Hg hash. Probably project is not under Mercurial version control system.");
    }

    return result;
  }

  private bool ParseOutput(string output)
  {
    var line = output.Split('\n').FirstOrDefault();
    if (line == null)
    {
      return false;
    }

    var match = Regex.Match(line, @"^changeset:.+?[\-0-9]+:(.+?)$");
    Hash = match.Success ? match.Groups[1].Value : string.Empty;
    return match.Success;
  }
}

Kolejny krok to wywołanie Tasku w skrypcie MSBuild. W /tools/msbuild znajdują się MSBuild Community Task zaś w katalogu tools/hghash znajduje się Mój Task oraz skrypt HgHash.Targets:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Project xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
 <UsingTask TaskName="GetHgHash" AssemblyFile="HgHash.dll"></UsingTask> 
</Project>

W katalogu głównym solution znajduje się skrypt Common.Targets:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Project xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
 <Import Project="tools\hghash\HgHash.Targets"/>
 <Import Project="tools\msbuild\MSBuild.Community.Tasks.Targets"/>

 <PropertyGroup>
  <HgHash></HgHash>
  <AssemblyInfoFile>Properties\AssemblyInfo.cs</AssemblyInfoFile>
  <AssemblyTitle></AssemblyTitle>
  <AssemblyProduct></AssemblyProduct>
  <AssemblyCompany></AssemblyCompany>
  <AssemblyVersion></AssemblyVersion>
  <AssemblyCopyright></AssemblyCopyright>
  <ComVisible></ComVisible>
  <CLSCompliant></CLSCompliant>
  <Guid></Guid>
 </PropertyGroup>


 <Target Name="GetHgHash">
  <GetHgHash>
   <Output TaskParameter="Hash" PropertyName="HgHash" />
  </GetHgHash>
 </Target>

 <Target Name="ReadVersionInfo">
  <XmlRead XPath="/AssemblyInfo/AssemblyTitle" XmlFileName="Version.xml">
   <Output TaskParameter="Value" PropertyName="AssemblyTitle" />
  </XmlRead>
  <XmlRead XPath="/AssemblyInfo/AssemblyCompany" XmlFileName="Version.xml">
   <Output TaskParameter="Value" PropertyName="AssemblyCompany" />
  </XmlRead>
  <XmlRead XPath="/AssemblyInfo/AssemblyProduct" XmlFileName="Version.xml">
   <Output TaskParameter="Value" PropertyName="AssemblyProduct" />
  </XmlRead>
  <XmlRead XPath="/AssemblyInfo/AssemblyCopyright" XmlFileName="Version.xml">
   <Output TaskParameter="Value" PropertyName="AssemblyCopyright" />
  </XmlRead>
  <XmlRead XPath="/AssemblyInfo/ComVisible" XmlFileName="Version.xml">
   <Output TaskParameter="Value" PropertyName="ComVisible" />
  </XmlRead>
  <XmlRead XPath="/AssemblyInfo/CLSCompliant" XmlFileName="Version.xml">
   <Output TaskParameter="Value" PropertyName="CLSCompliant" />
  </XmlRead>
  <XmlRead XPath="/AssemblyInfo/Guid" XmlFileName="Version.xml">
   <Output TaskParameter="Value" PropertyName="Guid" />
  </XmlRead>
  <XmlRead XPath="/AssemblyInfo/AssemblyVersion" XmlFileName="Version.xml">
   <Output TaskParameter="Value" PropertyName="AssemblyVersion" />
  </XmlRead>
 </Target>

 <Target Name="GenerateAssemblyInfo" DependsOnTargets="GetHgHash;ReadVersionInfo">

  <AssemblyInfo CodeLanguage="CS"
   OutputFile="$(AssemblyInfoFile)"
   AssemblyTitle="$(AssemblyTitle)"
   AssemblyDescription="$(HgHash)"
   AssemblyCompany="$(AssemblyCompany)"
   AssemblyProduct="$(AssemblyProduct)"
   AssemblyCopyright="$(AssemblyCopyright)"
   ComVisible="$(ComVisible)"
   CLSCompliant="$(CLSCompliant)"
   AssemblyVersion="$(AssemblyVersion)" 
         Guid="$(Guid)"/>
 </Target>

 <Target Name="GeneratedAndCompileAssemblyInfo" DependsOnTargets="GenerateAssemblyInfo">
  <CreateItem Include="$(AssemblyInfoFile)">
   <Output ItemName="Compile" TaskParameter="Include"/>
  </CreateItem>
  <Touch Files="$(AssemblyInfoFile)" Time="1900-01-01" />
 </Target>

</Project>

Kilka słów wyjaśnienia. Dziwić może Target ReadVersionInfo, który czyta informacje o numerze wersji, nazwie projektu itd. z pliku Version.xml dołączonego do każdego projektu. Dlaczego nie umieścić tych informacji bezpośrednio w pliku Common.Targets? Visual Studio cacheuje skrypy projektów .csproj z których będę wywoływał Common.Targets (importował), a co za tym idzie cacheuje też plik Common.Targets (dodany do solution jako solution item). Wszelkie zmiany w pliku będą wymagały przeładowania całego solution. Z tego właśnie powodu zdecydowałem się przenieść te informacje do zewnętrznego pliku XML, który mogę swobodnie modyfikować bez konieczności przeładowywania solution. Plik Version.xml:

<AssemblyInfo>
 <AssemblyTitle>title</AssemblyTitle>
 <AssemblyCompany>company</AssemblyCompany>
 <AssemblyProduct>program name</AssemblyProduct>
 <AssemblyCopyright>Copyright © 2011</AssemblyCopyright>
 <ComVisible>false</ComVisible>
 <CLSCompliant>true</CLSCompliant>
 <Guid></Guid>
 <AssemblyVersion>1.0.1</AssemblyVersion>
</AssemblyInfo>

Kolejnym krokiem jest wywołanie targetu GeneratedAndCompileAssemblyInfo z Common.Targets podczas kompilacji każdego projektu. Można to uzyskać dzięki targetowi BeforeBuild, który znajduje się w każdym pliku projektu .csproj w solution. Należy odkomentować sekcję na końcu pliku .csproj:

<Target Name="BeforeBuild">
</Target>

i umieścić w niej coś takiego:

<Import Project="..\..\..\Common.Targets" />
<Target Name="BeforeBuild">
 <CallTarget Targets="GeneratedAndCompileAssemblyInfo" />
</Target>

Tak wygląda wygenerowany plik AssemblyInfo.cs:

using System;
using System.Reflection;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Runtime.InteropServices;

[assembly: AssemblyTitle("UI")]
[assembly: AssemblyDescription("788cdedff592")]
[assembly: AssemblyCompany("Krzak")]
[assembly: AssemblyProduct("Produkt")]
[assembly: AssemblyCopyright("Copyright © 2011")]
[assembly: ComVisible(false)]
[assembly: CLSCompliant(true)]
[assembly: AssemblyVersion("1.0.1")]

Gotowe.

Jako bonus kod do wyciągania AssemblyVersion i AssemblyDescription dla wszystkich projektów (assembly) w solution:

public static class Utils
{
  public static string GetAssembliesDetails()
  {
    return AppDomain.CurrentDomain
      .GetAssemblies().Where(x => x.GetCustomAttributes(typeof(MyAssemblyAttribute), false).Any())
      .Aggregate(new StringBuilder(), ProcessAssembly, builder => builder.ToString());
  }

  private static StringBuilder ProcessAssembly(StringBuilder builder, Assembly assembly)
  {
    var descAttr = assembly.GetCustomAttributes(typeof(AssemblyDescriptionAttribute), false).FirstOrDefault();
    if (descAttr == null)
    {
      return builder;
    }

    var description = ((AssemblyDescriptionAttribute)descAttr).Description;
    var version = GetVersion(assembly);
    var fileName = Path.GetFileName(assembly.Location);
    var s = string.Format("{0} - {1} [{2}]", fileName, version, description);
    builder.AppendLine(s);
    return builder;
  }

  private static string GetVersion(Assembly assembly)
  {
    var version = assembly.GetName().Version;
    return string.Format("{0}.{1}.{2}", version.Major, version.Minor, version.Build);
  }
}

Aby odróżnić własne assembly od obcych udekorowałem je prostym atrybutem MyAssemblyAttribute.

[AttributeUsage(AttributeTargets.Assembly)]
public class MyAssemblyAttribute : Attribute
{   
}

Dzięki temu zabiegowi podczas procesu refleksji odczytałem atrybuty AssemblyDescription z hashem oraz AssemblyVersion z moich projektów zamiast z obcych plików dołączonych do solution. Należy też pamiętać o usunięciu oryginalnego pliku AssemblyInfo.cs z projektu zaraz po jego stworzeniu (np. przez Exclude from project). Jeżeli tego nie zrobimy Visual Studio zgłosi błąd kompilacji:

Error 1 The item "Properties\AssemblyInfo.cs" was specified more than once in the "Sources" parameter. Duplicate items are not supported by the "Sources" parameter. “

Przykładowy projekt do ściągnięcia tutaj.

Fin.